Belastingdienst toeslagen


Dringende vragen over toeslagen?
Ga dan naar het contactformulier of bel naar York advocaten (020-6271816) en vraag naar Linda Huizenga.


Miljoenen mensen ontvangen van de Belastingdienst Toeslagen een ‘toeslag’, bedoeld als tegemoetkoming voor de hoge vaste lasten. Er zijn 4 toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

De hoogte van de toeslag wordt via een ingewikkelde berekening vastgesteld en is o.a. afhankelijk van:

  • de hoogte van het jaarinkomen van de aanvrager en de toeslagpartner
  • de hoogte van de uitgaven (de hoogte van de rekenhuur, de hoogte van het uurtarief van kinderopvang)
  • de hoogte van het inkomen van medebewoners (geldt voor de huurtoeslag)

Toeslagen worden meestal vooraf als maandelijks voorschot uitgekeerd, waarna de Belastingdienst Toeslagen achteraf pas controleert of het juiste bedrag is uitbetaald. Niet zelden blijkt dat er helaas een te hoge toeslag is uitbetaald, waarna een deel van de toeslag weer wordt teruggevorderd. Ook kan achteraf op grond van bijzondere omstandigheden worden geconstateerd dat er toch geen aanspraak bestond op de aangevraagde en uitbetaalde toeslag. Tegen de beslissingen (beschikkingen) van de Belastingdienst om u geen, of een lagere, toeslag toe te kennen, kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen. Als dat bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u in beroep bij de rechtbank. Als u ook daar uw gelijk niet krijgt, kunt u in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

Uiteraard kunt u ook een advocaat inschakelen om de bezwaar- en beroepsprocedures namens u te voeren. De advocaat treedt dan op als uw ‘gemachtigde’. In sommige gevallen, als het ingewikkelde problematiek betreft, verleent de Raad voor Rechtsbijstand ook een toevoeging voor de kosten van de advocaat.

Ik heb zeer veel ervaring in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen de Belastingdienst Toeslagen. Als u hierover vragen heeft of wilt weten of u in uw zaak ook in aanmerking komt voor een toevoeging, kunt u contact met mij opnemen. Als mocht blijken dat ik u niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand kan bijstaan, kan ik u in veel gevallen wel doorverwijzen naar andere hulpverleners die u kosteloos kunnen adviseren en helpen met het indienen van een bezwaarschrift.